VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou právním dokumentem a upravují vztah mezi zájemci o produkty a služby fyzické osoby Lucie Peterková, IČ.: 76056368, se sídlem Táboritů 607/8, Sezimovo Ústí II. PSČ 39102, dále společností specifikovanou níže a vstupem na tuto webovou stránku případně jakékoli její části návštěvník této webové stránky (dále jen “Návštěvník”) souhlasí s dodržováním zde stanovených podmínek a přistupuje k nim.

DEFINICE:

VOP

Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky, nebo také jako “smlouva”

Produkty / Služby

Produktové balíčky nebo služby nabízené společností, jejichž specifikace je uvedena na webových stránkách slimlife.cz

Klient nebo Zákazník

Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem uzavřít případně uzavřela se společností smlouvu, jejíž předmětem plnění je společností nabízený produkt.

Návštěvník

Každý návštěvník stránky slimlife.cz. Návštěvník o sobě prohlašuje, že je osobou plnoletou, dovršil tedy věku 18-ti (osmnácti) let a svéprávnou jednat sama za sebe.

Dodržování obchodních podmínek

Vstupem na stránky www.slimlife.cz (dále jen „Stránky“) Návštěvník souhlasí s dodržováním obchodních podmínek společnosti uvedených na těchto stránkách. Tyto obchodní podmínky určují pravidla využívání a koupě služeb a produktů na stránkách www.slimlife.cz a jsou pro každého Návštěvníka závazné. V případě porušení obchodních podmínek Návštěvníkem nebo Zákazníkem Společnosti je Společnost oprávněna vyvodit vůči dané osobě právní důsledky.

Autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví, případně oprávnění z výhradní licence Společnosti. Pod tento obsah spadá logo, design, text, grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky, software. Jakékoli šíření, kopírování, úprava, prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s písemným souhlasem Společnosti. Každý Návštěvník a Zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas, že je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Společnosti a jejím obchodním partnerům, která vznikne na základě zneužití obsahu těchto stránek případně porušením obchodních podmínek a je povinen tuto škodu nahradit ve výši jejího rozsahu, případný ušlý zisk a náklady na uvedení do původního stavu.

Využití obsahu stránek

Kdokoli se stane Zákazníkem Společnosti, může využívat obsah stránek a majetek Společnosti na to určený v rozsahu, který je v souladu s obchodními podmínkami Společnosti způsobem, kterým Společnosti nevznikne žádná škoda. V opačném případě je Zákazník zodpovědný za škodu tím způsobenou a povinný tuto škodu uhradit. V opačném případě je Společnost oprávněna vyvodit ze situace právní důsledky v souladu s platnými právními předpisy. Využití obsahu stránek pro jinou osobu než Zákazníka je stanovena smluvní pokuta dle čl. 10 této smlouvy.

Základní ustanovení

Společnost poskytuje produkty a služby formou vysíláním živých webinářů v členské sekci, koučinku, e-shopu a prémiového obsahu na www.slimlife.cz. Poskytnutím produktu nebo služby nepřechází na Společnost žádná zodpovědnost nad podnikatelskými aktivitami Zákazníka, ani za ztráty způsobené obchodováním Zákazníka. Každý 

Zákazník tímto dává Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Společnost se zavazuje s osobními údaji partnera nakládat v souladu s výše uvedeným zákonem a tyto nikterak nezneužívat. Dále o souhlasu se zpracováním osobních údajů v čl. 13 těchto obchodních podmínek.

Smlouva se Zákazníkem nabývá platnosti vyplněním objednávky pod tlačítkem “KVALIFIKOVAT” služeb Zákazníkem a účinnosti nabývá až uhrazením poplatku za individuálně určený typ Produktu / Služby vybraného Zákazníkem. Splatnost poplatku nastává okamžitě po vyplnění objednávky, tedy k okamžiku uzavření smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že neuhrazením poplatku nenastává účinnost smlouvy a Zákazník tedy nemá nárok na poskytnutí zvoleného produktu nebo služby. Zákazník bere na vědomí, že platností smlouvy vzniká Společnosti nárok na odměnu.

Objednávka

Objednávku Zákazník vytváří pomocí aktivního tlačítka “KVALIFIKOVAT” (dále jen “Tlačítko”) na webových stránkách Společnosti.
Při vytvoření objednávky pomocí Tlačítka na webových stránkách společnosti Zákazník nejprve vybere produkt nebo službu, o kterou má zájem. Po zvolení požadovaného produktu nebo služby, způsobu a způsobu platby Zákazník potvrzuje svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Společností. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

jméno a příjmení, kontakt (telefon a e-mailovou adresu)

Neobsahuje-li objednávka náležitosti dle čl. 5 VOP, je považována za neúplnou. Společnost v takovém případě může kontaktovat Zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku dodavateli se objednávka považuje za úplnou. V případě, že se objednávku nepodaří upřesnit nebo doplnit, tak není pro Společnost závazná.

Zákazník přistupuje k těmto VOP a Objednávce zde činěné za odměnu Produktu nebo Služby platnou v době objednání. S celkovou odměnou Zákazník objednávaného/ných Produktu/ů  nebo Služeb souhlasí. Zároveň bere na vědomí, že odměna jednotlivých Produktů / Služeb Společnosti se může kdykoliv do budoucna změnit a Společnost si tak sjednává nárok toto, za včasného varování Zákazníka a komunikace nového znění VOP a odměny Produktů / Služeb, učinit.

Zákazník nebo Návštěvník podáním této objednávky potvrzuje, že je seznámen s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tímto souhlasí s úplným jejich zněním. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je Zákazník dostatečným předstihem upozorněn a využil možnosti se s nimi seznámit.

Uhrazením odměny za Produkt / Službu má zákazník právo na přístup k elektronickému obsahu Společnosti po dobu dle objednávky Zákazníkem učiněné a od zprovoznění přístupu k tomuto obsahu Společností. Po uplynutí lhůty dle objednávky Zákazníka dochází k vyčerpání objednaného Produktu / Služby a zároveň k automatické prolongací na další období.

Produkty a Služby Společnosti

Slimlife.cz (Produkt, nebo také jako Služba)

Shrnutí produktu: Jedná se o službu kdy Zákazník získá přístup do online tréninků, kde má možnost získat uzamčený obsah pro své vzdělání, má možnost komunikovat s dalšími Zákazníky ve skupině, vstupovat na živá vysílání a zobrazovat další prémiový obsah.

Cena produktu, pokuty, faktury

Cena produktu: V souhrnu objednávky jsou uvedeny všechny aktuální ceny služeb v konečných cenách, včetně DPH v aktuální zákonné výši jejich četnost a případné opakování.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o provedené koupi.

Forma a způsob opakované platby

 1. a) Platba opakovaná je platbou, která je opakovaně účtována ze strany prodávajícího a to v pravidelných  cyklech.
 2. b) Potvrzením objednávky a obchodních podmínek kupující potvrzuje založení opakované platby
 3. c) Maximální částka opakované platby bude ve výši 990 Kč/měsíčně včetně 21% DPH
 4. d) Tato opakování platba a výše částky je ze strany prodávajícího fixní a neměnná
 5. e) Opakovaná platba je prováděna v měsíčním cyklu.
 6. f) Datum opakované platby je fixní a je stejné jako datum první objednávky
 7. g) Email upozorňující na blížící se opakovanou platbu vám dorazí na email 7 dní před provedením platby, další email v den stržení opakované platby a také v případě, že nedojte ke stržení opakované platby.
 8. h) Komunikace o provedení opakovaných plateb směrem ke kupujícímu je prováděna prostřednictvím emailové adresy info@slimlife.cz
 9. ch) Zrušení opakované platby může být uskutečněno kdykoliv v průběhu dodávání služby a to písemnou formou na emailové adrese: info@slimlife.cz
 10. i) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Možnosti plateb:

Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

Forma a způsob jednorázové platby

 1. a) Platba jednorázová je platba za jednorázové vzdělávací kurzy v oblasti online tréninků na území České republiky.
 2. b) Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Možnosti plateb:

Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

Splatnost a platební podmínky odměny

Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Zákazník povinen uhradit Produkt / Službu  okamžitě po odsouhlasení těchto VOP. Zákazník je povinen uhradit odměnu dle objednaných Produktů / Služeb Společnosti platebními metodami akceptovanými Společností, tedy jmenovitě bezhotovostně platební kartou, platební bránou GoPay nebo převodem na bankovní účet Společnosti. Produkty / služby jsou hrazené způsobem aktuálně podporovaným Společností, zejména pak bezhotovostně platebními kartami a dalšími podporovanými způsoby platebního portálu GoPay dle smluvních podmínek tohoto portálu, konkrétně dle “Podmínky používání platební brány GoPay - účinnost od 1.5.2018”. Společnost tak přistupuje k platebním podmínkám a cenám společnosti GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030.

Společnost se tedy řídí Podmínkami používání platební brány GoPay dostupných na webových stránkách společnosti GOPAY s.r.o.: https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/podminky-pouzivani-gopay-uctu-ucinnost-od-1-3-2017 a https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/podminky-pouzivani-platebni-brany-gopay-ucinnost-od-1-3-2017 účinné ode dne 01.05.2018.

Dle zákona o evidenci tržeb je Společnost povinna vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.

Má se za to, že Zákazník platbu uhradil, a tím došlo k uzavření smluvního vztahu mezi smluvními stranami, v době připsání finančních prostředků na účet Společnosti. Přestane-li Zákazník hradit odměnu za Produkt / Službu dle čl. 6, nastává ukončení smluvního vztahu vyplývajícího dle této smlouvy a dochází tak k odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy (také dle čl. 12 této smlouvy).

Omezení členství Zákazníka

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo pozastavit členství na stránkách jakéhokoli Zákazníka a to bez předchozího upozornění v případě, že Společnost zjistí, že tento Zákazník porušuje obchodní podmínky Společnosti, způsobuje Společnosti škodu, kazí její jméno nebo šíří veřejně nepravdivé nebo zavádějící informace týkající se Společnosti a Stránek.

Ochrana důvěrných informací

Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana (Zákazník) v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran (dále jen „Důvěrné informace“).

Obchodní tajemství a Důvěrné informace touto smlouvou chráněné tvoří rovněž veškeré skutečnosti technické, ekonomické, právní povahy, procesní postupy další procesy v rámci fungování společnosti v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze smluvních stran takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné a obě smluvní strany mají zájem na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany. Obchodní tajemství a Důvěrné informace jsou dále společně označeny též jako „chráněné informace“.

Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo Důvěrných informací podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností. 

Trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou.

Pokud je smlouva, nebo přistoupení k těmto VOP, uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy prostřednictvím Stránek, má Zákazník nebo Návštěvník v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od této smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, že je jednou smluvní stranou Zákazník nebo Návštěvník, má tento ze zákona právo odstoupit od smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření.

Dále je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy (VOP) v případě podstatného porušení smlouvy (VOP) Společností.

Odstoupí-li Zákazník oprávněně od této smlouvy, těchto VOP, je Společnost povinna bez zbytečného odkladu ukončit poskytování a přístup Zákazníkovi nebo Návštěvníkovi k Produktům / Službám Společnosti.

Společnost dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s poskytovanými Produkty / Službami, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopna objednaný Produkt / Službu poskytnout za podmínek sjednaných. Společnost si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy (VOP).

Zákazník bere na vědomí, že Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy (VOP) uzavřené se Zákazníkem, který v rámci jakéhokoli závazkového vztahu se Společností porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy (VOP) za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku. Podstatným porušením smlouvy (VOP) je v případě Zákazníka zejména prodlení s úhradou odměny po dobu trvání delší než 3 dny. Pokud se jedná o první odměnu při sjednávání této smlouvy, smluvní strany berou na vědomí, jak jest uvedeno výše, že v případě neuhrazení odměny, smlouva nevzniká, nicméně nezaniká nárok Společnosti na úhradu odměny.

Odstoupení od smlouvy adresované Společnosti musí být adresováno na elektronické komunikační prostředky Společnosti. Odstoupení od smlouvy adresované Zákazníkovi je prostřednictvím elektronické komunikace, které Zákazník sdělil při vyplňování formuláře jako kontaktní údaje. V případě, že takovéto místo nebude existovat, či bude Zákazníkem vyplněno nesprávně, nastává po 5 dnech od marného uplynutí doručovacího pokusu na sdělené elektronické prostředky fikce doručení.

V případě, že se Klient / Zákazník nedostaví na osobní schůzku s Poradcem / Splečností, bez udání podstatného důvodu min. 24 hodin před sjednaným termínem osobní schůzky, termín osobní schůzky propadá a nárok na jeho vymožení ze strany Klienta / Zákazníka zanikl. V tomto případě je Zákazník / Klient povinen vyplnit předmětný formulář opětovně a opětovně vzniká nárok na zaplacení odměny Společnosti.

Reklamační řád

Zákazník / Klient má povinnost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky www.slimlife.cz nebo prostřednictvím elektronické komunikace, zejména emailem na info@slimlife.cz. Reklamaci není možné uplatnit v době, kdy již byla Služba / Produkt provedena. V náležitostech reklamace je nutné tuto zaslat z emailové adresy vyplněné při vyplnění formuláře při objednání Služeb / Produktů. Mezi podstatné náležitosti patří zejména uvedení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního kontaktu a předmětu reklamace. Zákazník / Klient bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace prostřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle kontaktů na Stránkách.

Ochrana osobních údajů

Společnost se zavazuje dodržovat ochranu soukromí bývalých, současných i budoucích Zákazníků stránek www.slimlife.cz a současně též Společnosti. Společnost neposkytuje údaje o svých návštěvnících a Zákazníků třetím stranám, jestliže tak nevyžaduje zákon nebo úřední povinnost. Údaje Společnost získává jen při vyplnění údajů prostřednictvím registračního formuláře na Stránkách a může je použít jen v souladu se zákonem, v souladu s obchodními podmínkami Společnosti uvedených na Stránkách www.slimlife.cz a na ověření identity návštěvníka, klienta nebo Zákazníka, vytvoření jeho účtu, jeho ohodnocení způsobilosti využívat a nakupovat produkty a služby Společnosti, poskytovaní služeb souvisejících se službami a produkty Společnosti, které dotyčná osoba využívá a informovaní této osoby o věcech relevantních obchodnímu vztahu mezi dotyčnou osobou a Společností. Všechny informace jsou považované za důvěrné a zavazují Společnost a její zaměstnance k mlčenlivosti. Návštěvou těchto stránek Zákazník souhlasí s uvedenými podmínkami týkající se ochrany soukromí.

Společnost zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění svých smluvních povinností a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, za účelem plnění zákonných povinností a dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům (dále jen „Marketingový souhlas“). Zákazník, Návštěvník a Klient tímto uděluje souhlas se zasíláním marketingových kampaní, newsletterů a obchodních nabídek Společnosti. Marketingové kampaně, newslettery a obchodní nabídky budou Zákazníkovi, Návštěvníkovi a Klientovi zasílány elektronickou formou. Marketingový souhlas se nevztahuje na zpracování těch údajů, které Společnost potřebuje k plnění svých smluvních povinností nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti. Povinné údaje jsou označeny, případně sděleny na osobním jednání s klientem nebo Zákazníkem. Jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce. Údaje získané za účelem plnění právních a smluvních povinností jsou archivovány v souladu s platnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

Společnost Slimlife.cz se sídlem Táboritů 607/8, 39102, Sezimovo Ústí 2 poskytuje Služby a Produkty uvedené na webových stránkách www.slimlife.cz

Žádný Zákazník nesmí o své osobě prohlašovat, že patří pod firemní tým Společnosti nebo je zaměstnancem Společnosti, pokud není zaměstnancem. Žádná osoba nemůže podávat nepravdivé informace jakýmkoli třetím osobám a v případě přestupku může ze vzniknuvší situace Společnost vyvodit právní důsledky. Pod pojmy, které nesmí žádná osoba bez souhlasu používat, patří i pojmy manager, reprezentant, zástupce, trenér, výživový poradce.

Společnost se zavazuje o své Zákazníky starat a pro každého návštěvníka existuje emailová adresa info@slimlife.cz. Prostřednictvím těchto e-mailových adres se mohou Zákazníci, Návštěvníci i Klienti kdykoliv spojit s technickou podporou Společnosti, která jejich dotazy vyřeší. Každá záležitost je řešena 7 dní v týdnu od 9:00 do 17:00 hodin. Každá osoba získá po oznámení problému potvrzení od Společnosti o začátku řešení dané záležitosti a každá osoba bude o dané záležitosti a jejím vývoji předběžně informovaná.

Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo změnit.

Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky jsou účinné počínaje dnem 1. května 2018.